Uczestnicy

Inwestycje proekologiczne
Miniatura obrazu

Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły

Pełna nazwa Inwestycji:

Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowanie obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno-wypoczynkowe 

Zgłaszający:

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej

ul. Smolenia 35

41-902 Bytom

Inwestor:

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej

ul. Smolenia 35

41-902 Bytom

Generalny wykonawca:

 Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek

Projektant:

Architektoniczne Biuro 'CoLoR inwestprojekt' s.c. Czerwiński Linscheid, Rostański, ul. Brzozowa 13, 40-170 Katowice

Okres prac:

2 maja 2018 r. - 30 września 2018 r.

Lokalizacja:

 Żabie Doły - ul. Krzyżowa w Bytomiu

Wartość inwestycji:

 

 

W ramach inwestycji zoatało wykonane:

- utworzenie ścieżek spacerowo-edukacyjno-przyrodniczych o długości 2,62 km wraz z dwoma stacjami edukacyjnymi (w formie zadaszonych wiat z siedziskami i tablicami informacyjnymi) oraz z elementami infrastruktury (schody terenowe oraz barierki na wiaduktach umożliwiające bezpieczny dostęp na ścieżki na nasypach) - modernizacja nawierzchni po śladach istniejących ścieżek spacerowych i przedeptów, będących w złym stanie technicznym stanowiących główne ciągi komunikacyjne oraz służące właściwemu ukierunkowaniu ruchu turystycznego, w tym remont ok. m2 nawierzchni asfaltowej głownej ulicy Krzyżowej - biegnącej w ciągu szlaku turystycznego - uzupełnienie ubytków asfaltu i naprawa przełomów;

- budowę czatowni (miejsc obserwacji ptaków) w formie podestów i ścian maskujących oraz nasadzenie krzewów;

- uporządkowanie linii brzegowych zbiorników wodnych z budową podestów obserwacyjnych;

- usunięcie odpadów;

- wprowadzenie elementów małej architekrtuy (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, oznakowanie ścieżki edukacyjnej itp.);

- działania mechaniczne, chemicznez, biologiczne oraz mieszane, umożliwiające wyeliminowanie populacji gatunków inwazyjnych (rdestowca ostrokończystego) oraz koszenie terenów zarastanych przez obce rośliny i dopuszczenie na tym miejscu sukcesji roślinności rodzimej;

- wycinkę drzew i sadzenie nowych drzew i krzewów;

- działania związane z ochroną siedlisk płazów (zapenienie miejsc rozrodu i migracji poprzez budowę dwóch sadzawek);

- rozwieszenie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy oraz przeniesienie budek znajdujących się na drzewach przewidzianych do usunięcia;

- budowę trzech wysp pływających na stawach dla gniazdowania ptaków wodnych;

- opracowanie aplikacji edukacyjnej na telefony komórkowe oraz portalu interenetowego (aplikacja webowa wspierająca grę terenową odbywającą się na obrzasze ZPK Żabie Doły przy użyciu urządzenia z dostępem do internetu i włączoną lokalizację GPS).

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu unijnego - RPO WSL 2014 - 2020:

Oś Priorytetowa: V - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów,

działanie 5.4 - Ochrona różnorodności biologicznej,

poddziałanie 5.4.2 - Ochrona różnorodności biologicznej - OSI

 

'Żabie Doły' przed inwestycją:

                       

 'Żabie Doły" po inwestycji:

                       


Patronaty

Województwo Mazowieckie Województwo Lubuskie Województwo Opolskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo ŁódzkieWFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Kielcach WFOŚiGW w Toruniu WFOŚiGW w Katowicach

ŚOIIB w Katowicach